Japan’s Weekly Blu-ray & CD Rankings for Sep 09 – Sep 15
Top 3 BD gồm có Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami – Limited Edition, Free! vol.1 và Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami – Regular Edition.

Click để đọc thêm…