[Jrock][Oneness] New Look

July 16, 2013 | | Music

ワンネス (Oneness) với Vocalist Juri, đã từng là một thành viên của  Aigis.

Click để đọc thêm….