Bạn yêu thích Dir en Grey, bạn muốn được xem các thông tin mới nhất hay hình ảnh đặc biệt từ Kyo – vocal của Dir en Grey.

Click để đọc thêm…..