[Sick²] New Look

October 22, 2013 | | JRock

Sick² sẽ có 2 tháng phát hành liên tiếp từ 1/1/2014.
Việc phát hành đầu tiên với 2 Types và có tên là “ロデオドライヴ(Rodeo Dive)”
Cả 2 types sẽ có giá 1,260 yen.

Click để đọc thêm…