Là ban nhạc với sự tham gia của 5 thành viên gồm Vo.Sono, Gt. Anzi, Key. Ayame,  Ba. Yo, Dr. Yu.

Click để đọc thêm…