Điều đó đã được thông báo tại one-man live “REINCARNATION” ở Ikebukuro EDGE vào 9/11 rằng live-limited one-coin single.

Click để đọc thêm…