Điều đó đã được thông báo tại FEST VAINQUEUR one-man live “TRILOGY” ở Shibuya REX vào 5/10/2013 rằng album mới của họ

Click để đọc thêm…