Đây là chuyện tất yếu vấn đề chỉ là sớm muộn thôi. Hội của những người đã “trúng đạn” của KEY. Nơi tâm tình tỉ tê của những người đã và đang xem hàng của KEY, cũng như là nơi bàn luận mọi vấn đề liên quan đến KEY ví dụ như: Clannad, Air, Kanon…(quan trọng là mọi nhất cử nhất động của KEY thì ở đây là nơi biết trước tiên). Làm nơi request những thứ linh tinh luôn cũng được bao gồm OST unknown, video, game, news, art….

Click vào để đọc thêm…