• Người nào thấy quyển sổ này mà không đọc thì sẽ chết trong 23 ngày tới.
  • Death Note chi có thể giết mỗi người 1 lần. Servant cũng không ngoại lệ.

Click để đọc thêm…