Mặc dù METEOR có nguồn năng lượng riêng của nó, nhưng chỉ đủ để cung cấp cho động cơ, còn vũ khí thì sử dụng năng lượng thông qua kết nối với lò phản ứng hạt nhân của mobile suit.

Click để đọc thêm…