“Similing Titan” là tên không chính thức của một Titan cao khoảng 14-15m, hung thủ giết chết (ăn thịt) mẹ của Yeager Eren là Yeager Carla trong cuộc xâm lược Bức tường Maria (tường ngoài cùng).

Click để đọc thêm…