Số rep nhận được sẽ random từ 50 rep đến 500 Rep

Click để đọc thêm…