Là event của mùa hè này, tổ chức nhằm giúp những nhân đang ăn chơi rảnh rỗi có việc để làm và kiếm rep.
Chủ đề của event lần này là
“nhân hoá”.
Hãy nhân hoá những thứ thuộc đề thi, có thể nhân hoá toàn bộ, nhân hoá một phần,… miễn sao nhận ra được nó là cái gì…

Click để đọc thêm…