I. Các bài luyện nét vẽ
Các bạ́c có thể luyện mọi lúc mọi nơi, miễn là có một bề mặt và một thứ lưu lại đc dấu trên đó (lúc ăn ngủ chơi học rỗi tay)

II. Vài bài tập cho bút sắt
Yêu cầu: có bút sắt và mực (=

III. Luyện tập kể chuyện

Click để đọc thêm…