Con đường để Spider-Man và Wolverine quay trở về với Marvel hay “The Avengers” hiện vẫn rất gian truân.

Click để đọc thêm…