The Chronicles of Vergil gồm 2 phần kể lại hành trình tìm kiếm Dante của Kat và Vergil trước các sự kiện diễn ra trong game DmC: Devil May Cry.

Click để đọc thêm…