Nơi tập hợp tranh, tutorial, making về Digital Art để tham khảo, học tập, bàn luận.

Thỉnh thoảng cập nhật.
Click để đọc thêm…