Giờ đây,
Không thể, không thể quay lại được nữa.
Thật đau đớn làm sao.

Click để đọc thêm…