Tương lai sắp đặt tựa những mảnh xếp hình
Còn một mảnh em làm thất lạc
Tự hỏi nên đặt đâu đây?

Click để đọc thêm…