Nếu có bao giờ tôi chứng minh cho nàng rằng tôi là ‘tác giả‘, có lẽ tôi phải làm việc đó bằng cách viết một tiểu luận hay một quyển sách. Tôi đã quen với nàng… ấy nhưng mà trong trường hợp này tôi không biết chữ ‘quen’ có thật đúng không. Dầu sao đi nữa, cuộc giao thiệp lạ lùng giữa chúng tôi bắt đầu khi tôi viết truyện đầu tiên của tôi…

Click để đọc thêm…