Bạn không cần phải có kính thực tế ảo mới nhìn được Pokemon