Chỉ có ở Nhật, mèo mới có thể làm trưởng ga và chó mới có thể làm thủ kho!