Trước ngày 11 tháng ba năm 2011, quận Fukushima không nổi tiếng lắm đối với các nước ngoài Nhật Bản. Nhưng đối với người dân trong nước thì quận lớn thứ ba của Nhật Bản này được biết đến không chỉ với vụ nhà máy điện nguyên tử.

Click để đọc thêm…