Tại sao lại có quả quyest đặt trên bánh dày? Tại sao lại có 2 cách viết năm mới trong tiếng nhật?,…. Tại sao??

Click để đọc thêm…