Bạn có bao giờ gặp phải 1 món đồ mà có bọc ngoài cực đẹp, đẹp đến nỗi bạn không nỡ tháo ra, hoặc nếu tháo cũng rất nhẹ nhàng không làm nó rách không?

Click để đọc thêm…