Đọc manga bản raw chắc hẳn có những lúc bạn sẽ gặp một số kanji khá lạm và dù có tra ra sao cũng không ra nghĩa phải không. Vậy hãy để tụi mình giúp bạn

Click để đọc thêm…