Nếu ai đó quyết định tạo ra văn bản tương đương với Esperanto, một hệ thống chữ viết mà tất cả mọi người có thể sử dụng như một hình thức giao tiếp phổ biến, nhưng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, bạn sẽ muốn tìm hiểu nó chứ?

Click để đọc thêm…