Bài viết này là các truyền thuyết hư cấu đô thị trong The Kindaichi Case Files tập Smoke and Mirrors.