Bạn cảm thấy bình thường như cân đường hộp sữa nếu máy ATM có những lúc không hoạt động, song bạn lại trông mong việc tiệm konbini (cửa hàng tiện lợi) gần nhà phải mở cửa 24/7

Click để đọc thêm…