Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của tiếng Nhật là có bao nhiêu cách để nói lời xin lỗi. Những lời xin lỗi khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm của bạn và mối liên hệ với mức độ đó.

Click để đọc thêm…