Phỏng theo đó trưng cầu dân ý về chế độ hôn nhân phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp.