Để đánh dấu sự phát triển của VnSharing Tracker và Box Torrent trong thời gian qua. Box Torrent đem đến tin vui cho toàn bộ thành viên VnSharing, đó là từ nay rank Members sẽ giảm 1/2 ratio tối thiểu và hoàn toàn “free” 50GB download đầu tiên (không xét ratio). > Xem qui đinh mới < .

Click để đọc thêm…