“Vui, sướng lắm, vì một nhạc sĩ từng ấy tuổi đời cũng thích mưa như tôi, cũng đã từng chìm đắm trong những âm điệu của mưa trong một chiều cà phê. Nhưng tôi vẫn man mác buồn, và hơi thất vọng, không rõ lý do. Có lẽ người nhạc sĩ vốn quen nghe bằng tai, nên mới chỉ cảm nhận mưa bằng tai. Tôi thì không, mười sáu tuổi, tôi quen dùng hết thảy mọi giác quan để cảm nhận. Và mưa, cũng vậy, tôi cũng cảm nhận nó bằng năm giác quan.

Click để đọc thêm…