Không thấy? Tối tăm quá!

Đây là nơi nào? Tôi đang ở đâu đây?

Tại sao lại không thể cử động được? Băng bịt mắt, áo vải bó và dây xích? Có cảm giác mình như một thành phần kì cựu trong trại điên vậy.

Click để đọc thêm…