Đầu ngòi vẽ mảnh trăng non,

Pha màu sông thẳm, lưng trời sóng ngâm.

Click để đọc thêm…