Trăm năm vật chuyển sao dời

Ngàn năm thơ ấy vẫn đời lưu danh

Kiến hành, ai khóc Tiểu Thanh?

Mỏng manh một kiếp hồng nhan hữu tài

Click để đọc thêm…