Xưa kia vùng núi phía Nam
Có đàn thỏ sống và làm với nhau
Thỏ “Mắt Xanh’ đứng đầu tất cả
Liền ban ra quy định trước sau

Click để đọc thêm…