Đọc tập truyện vừa Đỏ (Nhã Nam & NXB Lao động, T12. 2012) của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh (dành cho những ai không biết, thì Nguyễn Dương Quỳnh chính là ndqanh_vn tác giả fiction Thanh dài kì tại TGNB). Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang giới thiệu…

Click để đọc thêm…