Tầng tầng tháp đổ
Thế giới vỡ tan
Giấc mộng hoang tàn
Tình ta ly tan.

Click để đọc thêm…