Ngắn.

Ngắn và giằng xé đến nao lòng.

Click để đọc thêm…