Orlando cùng Viggo đang diễn trong một hoạt cảnh mới, thì đạo diễn ra một quyết định chết người: áp dụng công nghệ kỹ thuật mới thay cho màn hình xanh và chuyện xảy ra tiếp sau chỉ có mình Orlando mới có thể hiểu được hết sự kinh khủng của nó.

Click để đọc thêm…