Ib và Gary ở một thế giới khác, nơi người ta dùng ma thuật như chúng ta ăn cơm mỗi ngày. Ib có chọn tin tưởng Gary như ở thế giới kia hay không?

Click để đọc thêm…