Thế giới vốn vô nghĩa
Và chúng ta là sinh vật tồn tại vô nghĩa
Kẻ sống vô nghĩa như chúng ta nghĩ về thế giới
Dù chúng ta biết thế giới này
Vốn chẳng có ý nghĩa để tìm.

Click để đọc thêm…