Từ bãi Cồn Thi ven sông Tô Lịch, Dế Mèn chu du cùng tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam suốt 7 thập kỷ, thậm chí phóng ‘càng’ ra gần 40 nước trên thế giới.

Click để đọc thêm…