Trong chuyến viễn du Toán học bất tận, dù ta có định vươn tới những chân trời hiện đại tới đâu chăng nữa, dù có muốn đến với hệ phương trình bậc 5 đa nghiệm, thì vẫn sẽ không thể thiếu bộ hành trang ban đầu (bộ “đồ nghề”) mẫu mực, kinh điển tạo thành bởi những định đề Euclid, những định luật Thales – Pythagore, và cả lối tư duy hệ thống Descartes, ấy là mới chỉ ra một vài điều cơ bản…

Click để đọc thêm…