Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 22 (ngày 29-30/4/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Câu chuyện của tôi, Cảm xúc Âm Nhạc, Your Playlist, Máy bay giấy và chương trình mới dành cho người yêu thích IT: Let’s taste Vns’ Ice Tea…

Click để đọc thêm…