“ Trên đời , có ba thứ một khi đã mất đi
sẽ không thể lấy lại được : thời gian , lời nói và cơ hội .”
Đã bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc vì một lời đã nói ra trong quá khứ mà chưa tìm được cơ hội để sửa chữa không ?…