Đây là phiên bản mới nhất của bộ từ điển “khổng lồ” Longman Dictionary of Contemporary English của nhà xuất bản Pearson.

Click để đọc thêm…