Các nhà khoa học John Cannarella và Joshua Spechler từ Đại học Princeton đã làm một dự án nghiên cứu cho dự đoán rằng Facebook được tạo ra bởi Mark Zuckerberg của sẽ giảm 80% số người sử dụng vào năm 2017.

Click để đọc thêm…