Gần chục con heo của nhà bà Bắc vẫn cứ chạy theo đòi bú cho chó của nhà.

“Tuy nhiên, hai ngày sau đó con chó mẹ đang nuôi trong nhà cũng đẻ được hai con chó con. Thấy chó mẹ dẫn chó con, mấy con heo con chạy theo chó mẹ đòi bú.Theo mãi cuối cùng con chó “cảm động bầy heo con sớm xa mẹ” nên đã cho bầy heo con bú như 2 con chó con của nó.”

Click để xem thêm